Hakk?m?zda

Quales = Kalite

Quales ?? ??zümleri Anonim ?irketi 2 deneyimli bankac? taraf?ndan 2016 y?l?nda kurulmu? bir Fintech ?irketidir. ?irketimizin amac? yeni teknolojileri finans sekt?rü ba?ta olmak üzere bir ?ok sekt?rde uygulayarak son mü?teriye katma de?er yaratacak i?ler ortaya koymakt?r.


Ticari Kredi Süre?leri üzerine uzmanla?m?? ?irketimiz ticari kredi süre?lerinin geli?tirilmesi ve dijitalle?tirilmesi konusunda hizmet vermektedir.


?zellikle;


- Mali Tablo Giri?i Optimizasyonu,


- Tahsis ve Rating Modeli ?mplementasyonu,


- Fiyatlama ve Mobil Kanaldan Ticari Kredi Kulland?r?m?


alanlar?nda uzmanl??? bulunan ?irketimiz hem süre? dan??manl??? hem de yaz?l?m geli?tirme konusunda proje bazl? hizmet sunmaktad?r.

Nas?l Yap?yoruz?

Tarih?emiz

history
2016 - Kurulu?

?stanbul’da kurulmu?tur.

01
history history
history history
2017

?irket merkezi Tübitak Marmara Teknokent Gebze adresine ta??nm??t?r.

02
history
2018

"Fidost" adl? ürünün yasal anlamda güvencesi i?in marka tescil belgesi al?nm??t?r.

02
history
Günümüz

Yaz?l?mc? ekibi ile faaliyet g?steren ?irketimiz finans odakl? projeler ba?ta olmak üzere süre? y?netimi, insan kaynaklar? uygulamalar? benzeri alanlarda geli?tirdi?i projeler ile faaliyetini sürdürmektedir.

03