Blog

Business

Bankac?l?kta G?zle G?rülen Dijitalle?me


?leti?imde en zor i?lerden biri de soyut kavramlar? ve sonu?lar?n? anlatmakt?r. ?ahsen soyut kavramlar? anlamak i?in somut ?rnekleri kullanmay? tercih etmi?imdir. G?rselle?tirmeden soyut bir kavram? anlamam pek mümkün olmuyor. Bunu yapabilen arkada?lar?ma da hayranl?kla bakm???md?r. Genelde analizler ge?mi? olaylar üzerine yap?l?r ve her farkl? davran?? bi?imlerinin farkl? sonu?lar do?uraca?? tüm ihtimalleriyle tart???l?r. Ancak gelecekteki ihtimalleri dü?ünmek ve tart??mak pek gelene?imiz de?ildi. Genelde dünde ve bugünde ya?ard?k. Ba?ta sevgili Ufuk Tarhan olmak üzere Türkiye'de gelecek konusuna emek harcayan insanlar sayesinde art?k gelece?i de dü?ünür olduk.

Gelecek tahminleri hep ütopik ve bizim de?il de ?ocuklar?m?z?n kar??la?aca?? bir olgu olarak de?erlendirilir genelde. Ancak art?k gelecek burnumuzun dibinde. Neden mi? Ge?mi?te kehaneti yap?lan dijitalle?me insanlar?n i?ini kaybetmesine yol a?acak iddias? g?zümüzün ?nünde ger?ekle?iyor. Hep soyut bir kavram olarak anlat?lagelen dijitalle?me bankac?l?k sekt?ründe ete kemi?e büründü. A?a??daki grafik Türkiyedeki bankalar?n ?ube ve ?al??an say?lar?n? g?steriyor.

blog-details

2018 y?l? itibariyle ?ube ve ?al??an say?s? 7 y?l ?ncesine yani 2011 y?l? rakamlar?na gerilemi? durumda. 2008 y?l?ndan itibaren artan rakamlar ilk defa 2014 y?l?nda yava?lamaya ba?l?yor 2015 y?l?ndan itibaren düzenli olarak dü?meye ba?l?yor.

2015 y?l?ndan bugüne kadar 1731 ?ube kapanm?? ve bankac?l?k sekt?ründe yarat?lan istihdam 24.409 ki?i azalm??. Ayn? d?nemde banka bilan?olar? büyümeye devam ediyor. Demek ki bankalar daha az insan kayna?? ile üretim seviyesini yukar?da tutmaya devam ediyor..

Art?k bu olguyla ba?etmek i?in ?ok daha fazla ?al??mam?? laz?m. Peki dijitalle?me k?tü bir ?ey mi ki? ??siz kalanlar i?in evet k?tü bir durum ve bu durumun acilen makro ?l?ekte de?erlendirilmesi ve ??züm üretilmesi gerekiyor. ?ünkü giderek büyüyen dijitalle?me rüzgar?n?n bir ?ok ba?ka alanda da i?sizli?i art?raca??n? g?rmek i?in kahin olmaya gerek yok.