ürünlerimiz

Fidost Kredi Y?netim Modülü
Fidost Kredi Y?netim Modülü

Fidost Kredi Y?netim modülü ?irketlere kredi a?t??? firmalar?n i?lemlerini rahat bir ?ekilde izlemelerini sa?lar. Bu modülde firma izleme i?in alt menüler bulunmaktad?r.


Firma Genel Bilgileri

Bu menü i?erisinde firma mali tablosu ve vergi levhas?nda bulunan firma bilgileri g?sterilmektedir. Firman?n unvan?, adresi, telefonu, e-posta bilgisi, sekt?rü, kurulu? tarihi gibi genel bilgilere bu menüden ula??labilmektedir.


Kredi Bilgileri

Kredi bilgileri alan?nda uygulama kullan?c?s? firma taraf?ndan birlikte ?al??t?klar? firmalara a??lan kredilerin tutar? ve cari kredi bakiyesi g?rüntülenebilmektedir. Bu sayede birlikte ?al???lan firmalara a??lan kredi tutar? ve bu tutardan kullan?lan kredi ile kalan kullan?labilir kredi limiti de g?rüntülenebilmektedir. Fidost Kredi Y?netim Modülü kullanan firmalar bu sayede sat?? yapt?klar? ?irketlere a?t?klar? kredi miktar? ve kalan bakiye bilgilerini e?zamanl? olarak g?rüntüleyebilmektedir.


Kredi ?artlar?

Kredi ?artlar? menüsü Fidost Kredi Modülü kullan?c?s? firman?n birlikte ?al??t??? firmalara tan?mlad??? kredi limitlerinin kullan?m ?artlar?n?n belirledi?i ve g?sterildi?i b?lümdür. Bu alanda kredinin kullan?m? i?in hangi ?artlar?n uygulanaca??na yer verilir. B?ylece sistem kullan?c?s? firma kullan?c? ba??ms?z olarak kredinin kullan?m ?artlar?n? g?rüntüleyebilecektir.


?zleme Bilgileri

Kredi geri ?demesinde sorun ya?anan firmalar?n izlendi?i menüdür. Bu menüde a??lan kredi ?demesinde gecikme ya?ayan firmalar?n gecikme durumlar?na ve seviyesine yer verilmektedir.


Toplam Kredi Bilgileri (Memzu?) ve ?stihbarat

Kullan?c? firman?n mü?terilerinin tüm kredi bilgileri ve al?nan istihbarat bilgilerinin not edilebildi?i ve g?rüntülenebildi?i bir b?lümdür. Buraya girilen bilgiler sayesinde mü?teri hakk?ndaki kritik kredi ve istihbarat bilgileri tüm kullan?c? firma yetkilileri taraf?ndan g?rüntülenebilmektedir.


Mali Bilgiler

Mali Bilgiler ekran?nda firma taraf?ndan mü?teriden al?nan mali bilgilerin giri?i yap?labilmektedir. üstelik mü?teriden temin edilen Gelir Vergisi Beyannamesi PDF format?nda bulunmas? halinde bu dosyan?n firma sistemine aktar?m? tamamen otomatik ?ekilde yap?labilmektedir.


Mali Oranlar

Mali Bilgiler ekran?nda giri? yap?lan bilgilerden hesaplanan oranlar bu ekranda g?sterilmektedir. B?ylece firma hakk?nda analiz yap?larak karar verilebilmesi sa?lanm??t?r.

fidost.com'a git

Sivil Toplum Kurulu?u G?nüllü Y?netim Modülü

Mü?terimiz i?in geli?tirdi?imiz uygulamam?zda Sivil Toplum Kurulu?lar?na g?nüllü olmak isteyenlerin kay?t i?lemlerinin sa?lanmas? ve etkinliklerinin y?netilmesi sa?lanm??t?r.
Uygulama kapsam?nda g?nüllü adaylar? online olarak kay?t yapt?rabiliyor ve kendileri i?in uygun etkinlikleri g?rüntüleyebiliyor. Ayr?ca g?nüllüler diledikleri etkinliklere kay?t yapt?rabiliyor. Sivil toplum kurulu?u yetkilileri ise etkinliklere kat?lmak isteyen g?nüllüleri listeleyebiliyor ve kat?l?m durumlar?n? güncelleyebiliyor. Sivil toplum kurulu?u yetkilileri i?in geli?tirdi?imiz y?netim panelinde ise g?nüllü ve etkinliklere ili?kin istatistiki bilgilere ve ay baz?nda geli?imleri izlenebiliyor. rolex-replica-swiss.dealpiaget.com rolex replica swiss

IVF Logger

Hastanelerin IVF kliniklerindeki süre? y?netiminin eksiksiz ve hatas?z yap?lmas?n? sa?lamak amac?yla geli?tirilmi? ürünümüzde;


Randevu takibi

Hasta kayd?

Hasta profili izleme

IVF süreci izleme

Otomatik raporlama

Kritik i?lem oto bilgilendirme


??lemleri yap?labilmektedir.